CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

PCBO Leeuwarden e.o. 

CBS De Finne maakt sinds 1 januari 2012 deel uit van de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. De vereniging biedt basisonderwijs aan op 17 locaties in de gemeente Leeuwarden en voormalig Boarnsterhim. Ruim 3000 leerlingen gaan naar onze scholen waar kwalitatief onderwijs wordt geboden. Alle scholen hebben een positieve beoordeling van de onderwijsinspectie. De vereniging heeft één bestuurorgaan waarin 6 toezichthoudende bestuursleden en 1 uitvoerend bestuurslid, de directeur-bestuurder, zitten.

Hieronder de belangrijkste uitgangspunten van PCBO Leeuwarden e.o. Meer informatie kunt u op onze website vinden: www.pcboleeuwarden.nl

Visie, missie, kernwaarden en motto PCBO Leeuwarden e.o.
Het bestaansrecht van de vereniging voor protestants Christelijk basisonderwijs is gelegen in de identiteit. De christelijke identiteit is een bindend element binnen de vereniging en vormt de basis voor het onderwijs op de scholen. Vanuit de Christelijke traditie, geïnspireerd door de verhalen over God en mensen, willen we de beleden identiteit in deze tijd een beleefde identiteit laten zijn. Onze identiteit versterkt de kwaliteit van onze scholen. Dit moet zichtbaar zijn in de volgende sterk onderling samenhangende dimensies: de levensbeschouwelijke, de pedagogische, de onderwijskundige, de maatschappelijke en de organisatorische.

De missie van PCBO Leeuwarden e.o.
PCBO Leeuwarden e.o. is een integere aanbieder van primair onderwijs. Zij geeft hoogwaardig, innovatief en gedegen onderwijs, vanuit een christelijke identiteit, met aandacht voor de talenten van ieder kind. De organisatie is een betrouwbare partij voor zowel ouders, leerlingen en partners, als voor het personeel.

Inzoomend op onze Christelijke identiteit
PCBO Leeuwarden e.o. is een Christelijke schoolvereniging. Onze normen en waarden baseren we op de christelijke traditie, waarbij de “Tien Woorden” dienen als richtinggevers. We laten ons inspireren door de bijbelverhalen die we gebruiken als leer- en spiegelverhalen. Hierin laat God zich kennen als “Ik zal er zijn voor jou, steeds opnieuw” en Jezus als “toonbeeld van goedheid”. Van hieruit willen we samenleven in onze  schoolorganisaties en de kinderen begeleiden en houvast geven om te kunnen functioneren in een snel veranderende samenleving. Met oprechte aandacht willen we voor elke leerling betekenisvol zijn.  

Missie en identiteit vertalen we in de volgende kernwaarden:
Uniciteit, samenleven, integer, betrouwbaar, kwetsbaar, zingeving, respect, zorg, talenten, solidariteit, toegankelijk, veilig, kwaliteit, innovatief, gedegen, ambitieus, lerend, origineel, visie, eigentijds, professioneel.

Dit wordt als volgt zichtbaar:

 • Belangrijke waarden voor ons handelen zijn: respect, integer zijn, zorg voor de ander (solidariteit) en betrouwbaarheid.
 • We bieden betrouwbaar en goed onderwijs dat optimaal is afgestemd op de behoeften en wensen van kinderen en ouders. 
 • De scholen zijn optimaal toegankelijk voor de kinderen die worden aangemeld.
 • We creëren een veilige leer- en werkomgeving voor ieder, zowel voor kinderen als voor medewerkers. 
 • We zijn ambitieus en streven naar de hoogste kwaliteit: in de gemeente Leeuwarden willen we behoren tot de top van het primaire onderwijsveld. Onze scholen staan bekend als innovatieve, originele en goed geoutilleerde scholen, die werken met uitstekende leer- en hulpmiddelen, en die gericht werken aan voortgaande onderwijsvernieuwing en professionalisering van medewerkers.
 • We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Ons aanbod is ingebed in de nabije maatschappelijke omgeving. Waar nodig en nuttig werken we samen met relevante partners uit de schoolnabije omgeving. Waar mogelijk realiseren we meerwaarde voor andere doelgroepen dan onze primaire doelgroepen.


Missie en kernwaarden willen we kernachtig weergegeven in het volgende motto:

Onderwijs op maat, bereikbaar en toegankelijk, met oprechte aandacht voor ieder kind.

Het strategisch beleid van PCBO Leeuwarden e.o. 
Recentelijk is een nieuw strategisch beleidsplan vastgesteld voor de vereniging voor de periode 2015-2019. Het strategisch beleidsplan van de vereniging staat op de website: www.pcboleeuwarden.nl onder het kopje 'downloads'.

Lidmaatschap
Mocht u belangstelling hebben om lid te worden van PCBO Leeuwarden e.o. dan kunt u zich melden bij de school of bij de centrale dienst van de vereniging (zie website). Ieder jaar schrijft het bestuur van de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. een ledenvergadering uit.

Contactgegevens 
PCBO Leeuwarden e.o.
Directeur-bestuurder dhr. H. Greidanus
Margaretha de Heerstraat 2
Postbus 1090, 8900 CB Leeuwarden

Telefoon: 0582130350
Website: www.pcboleeuwarden.nl
Mailadres: info@pcboleeuwarden.nl

 

 

(meer over dit onderwerp)