CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566 631302
Mailadres: definne@pcboleeuwarden.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Onze missie en visie op het onderwijs van de Finne!

Een inspiratie voor de volgende generatie!

Missie van CBS de Finne

‘Op een stimulerende en inspirerende manier onderwijs op maat geven, vanuit een Christelijke identiteit, in een veilige omgeving, om een goede basis te ontwikkelen voor het  leven in de toekomstige maatschappij’.

 De volgende kernwaarden komen naar voren in de visie en de te vormen visie:

* Respect voor ieder individu, waarin vertrouwen en harmonie weer een belangrijke kernwaarde zijn.

* Enthousiasme om je heen bevordert de sfeer en een positief klimaat.  

* Authentiek zijn, jezelf mogen zijn, worden en blijven wie je bent. Hierin hebben we een verantwoordelijkheid naar elkaar en jezelf.

* Ontwikkeling en groei, je kunnen ontwikkelen op je eigen manier, rekening houdend met de talenten en niveau van een ieder.

* Communicatie, op een open, positieve, duidelijke en eerlijke manier informeren en met elkaar in gesprek kunnen zijn.

* Innovatief, we volgen de ontwikkelingen in het onderwijs en kijken hierin naar de mogelijkheden voor het onderwijs van de Finne

Visie CBS de Finne

We geven onderwijs om een zo’n optimale ontwikkeling van de kinderen mogelijk te maken, we spreken over de fysieke/motorische (lichamelijk), cognitieve (denken), psychosociale (sociaal) en morele (keuze) ontwikkeling. Het streven is om dát uit de kinderen te halen wat erin zit, zoveel mogelijk op hun eigen manieren en op een eigen tempo: een streven naar onderwijs op maat (ook passend onderwijs)!

Dit laten we zien door de kindgesprekken die we voeren en verder willen ontwikkelen. Maar ook de overlegstructuur met ouders, samen vormen we een goede basis voor ontwikkeling van het kind. We streven er naar de leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leerproces (doelen stellen) en hen hierin te ondersteunen. We herkennen in de school een goede zorgstructuur en hechten hier veel waarde aan. In de zorg willen we de juiste aanpassingen doen om de optimale ontwikkeling mogelijk te maken.

We volgen de kerndoelen die voor het basisonderwijs zijn opgesteld. Ieder kind heeft talenten en deze willen we zien, gebruiken en mogelijk ontwikkelen. Dit zien we terug in de ateliers (ontwikkelen/ervaren en stimuleren van talent) en ook de doelen die de kinderen stellen aan hun ontwikkeling. Dit willen we in de toekomst verder uitdiepen en dus ontwikkelen. Belangrijk vinden wij dat de kinderen daarbij zichzelf mogen, worden en blijven wie ze zijn! Ieder kind is uniek!

In het onderwijs willen we de ontwikkeling in eigen keuzes maken bevorderen. Er is een eigen verantwoordelijkheid naar het leren, gedrag of omgang met elkaar. Daarin mogen fouten worden gemaakt, om daar weer van te leren. Op school leren we te reflecteren en elkaar feedback geven en ontvangen. De kindgesprekken zijn hiervoor een goede basis. In het rapport en portfolio (vanaf groep 3) kunnen de kinderen dit laten zien en reflecteren ze (zelf, met ouders en leerkrachten). We motiveren kinderen de verantwoordelijkheid te laten zien/ontwikkelen, dit wordt ondersteund door onze sociaal-emotionele lessen en stellen van doelen. We leren om elkaar positieve feedback te geven op het gebied van leren, gedrag en omgang met elkaar. In de ontwikkeling heeft het sociaal-emotioneel leren een belangrijke invloed. Hierin leren we de vaardigheden om onszelf te kunnen zijn, mensen om ons heen te begrijpen en ons werk goed te kunnen doen. We herkennen hierin de omgang met jezelf en anderen - burgerschap - en de waarden en normen die gelden in de omgang met elkaar en dat ook vanuit onze Christelijke identiteit.

Voorwaarden voor een goede ontwikkeling is voor ons het vertrouwen hebben in elkaar, tonen van wederzijds respect, harmonie en intrinsieke motivatie bevorderen . Hierin hoort ook enthousiasme, humor en positiviteit. Het welbevinden van onze leerlingen is een belangrijke voorwaarde: je prettig en op je gemak voelen. In de school hebben we de Gouden weken, wennen aan je groep/leerkracht, vertrouwen en veiligheid ervaren. Daarbij horen de omgangsregels met elkaar, wij noemen ze de gouden regels. Eigenlijk hele gewone afspraken! De methode Kwink voor de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt deze. Wij vinden het daarbij ook belangrijk om hierover in gesprek te zijn met leerling, ouders en leerkracht. Onze ouders en leerlingen geven aan een veilige school te zien en te ervaren.

In ons onderwijs is het van belang om op een transparante, positieve en duidelijke  manier met elkaar te communiceren. Ook dat willen we de kinderen leren. Daarbij horen de middelen die horen bij een leven in de maatschappij, omgaan met de moderne media en programma’s. We praten over deze onderwerpen. We herkennen de voordelen en de nadelen. Dat komt terug in de jaarlijkse week van de mediawijsheid, maar ook vinden we in onze actuele methoden een goed aanbod om in gesprek te gaan. We maken gebruik van tablets en passen daar onderwijs op toe, deze ontwikkeling willen we blijven volgen en bekijken. Ook de communicatie naar de ouders willen we effectief en goed blijven neerzetten, onderzoekend kijken en gebruiken we de moderne media.

De ouderbetrokkenheid en het leren in en met de omgeving willen we in het onderwijs bevorderen. We vragen ouders om met ons onderwijs te maken, in de ondersteuning en begeleiding. Ouders gaan met ons in gesprek en informeren we met recente schoolonderwerpen in oudercafés, inloopuren, ouderavond, presentaties, ateliers. Ouders komen regelmatig binnen met ideeën en aanbiedingen voor ons onderwijs. Ouders kunnen ook hun talenten laten zien en hier maken we graag meer gebruik van. We zien ook de samenwerking met verschillende verenigingen, scholen, kerk als goede partners om ons onderwijs vorm te geven en te versterken. Dit zien we allemaal als een meerwaarde voor de ontwikkeling van onze kinderen. Samen maken we onderwijs en door een goede samenwerking tussen ouders, kinderen, school en externe partijen kunnen we de ontwikkeling optimaal mogelijk inrichten.

In ons onderwijs is de christelijke identiteit een belangrijke waarde. Dit zien we terug in de vieringen,  gebruik van Bijbelverhalen, spiegelverhalen en het bespreken van de waarden en normen in de omgang met elkaar. In onze methode van godsdienst en sociaal-emotioneel leren komen deze veel aan de orde.

Ook de leerkrachten ontwikkelen zich en we stellen hoge doelen. Dit betekent dat we van en met elkaar leren, reflecteren, vernieuwen en investeren. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen hebben mogelijkheden om zich te ontplooien, we innoveren. De laatste jaren ontwikkelen we vanuit groepsbezoeken/flitsbezoeken, collegiale consultaties, inhoudelijke vergaderingen, en het afstemmen tussen groepen zodat we meer van en met elkaar leren. Dit willen we zeker doorzetten. Het lijkt ons goed om meer van ons onderwijs te laten zien naar collega’s en ouders. Er is een hecht, maar toegankelijk team dat scholing en ervaringen deelt om onderwijs beter te maken. Ook de talenten van leerkrachten zien we en willen we meer en meer gebruiken.

We bereiden onze kinderen voor op een leven in de toekomstige maatschappij!

De 21e eeuwse vaardigheden vinden we daarin belangrijke vaardigheden die we in ons onderwijs naar voren willen laten komen. Deze vaardigheden bereiden kinderen voor op een leven in de toekomstige maatschappij en willen we in ons onderwijs duidelijk naar voren laten komen. In de bijlage bij de visie een uitleg van de vaardigheden en werken op de Finne. Daarin kunt u ook zien dat de vaardigheden van invloed zijn voor de keuze in onze rijke leeromgeving, methoden, opdrachten, projecten/thema’s: kortom onze manier van werken!

(meer over dit onderwerp)