CBS de Finne contactgegevens

Adresgegevens

Christelijke basisschool de Finne
Jancko Douwamastrjitte 45
8495 JA Aldeboarn

Telefoon: 0566631302
Mailadres: info@definne-aldeboarn.nl

naam:
e-mail:
ik heb:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
kind(eren) op school
Ik ga akkoord met het privacybeleid
verzenden annuleer

Uw aanmelding is met succes verwerkt.


sluiten

nieuwsbrief

 
menu

Aanmelden/Kennismaken

Uw kind en u zijn van harte welkom bij ons op school! Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Dat kan bijvoorbeeld een school zijn die dicht bij uw huis ligt, die past bij uw geloofsovertuiging of een bepaald pedagogisch concept volgt.
Na aanmelding beoordeelt de school of zij aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kan komen.

Wanneer uw kind vier jaar is geworden, mag het naar de basisschool, alhoewel het nog niet leerplichtig is. Uw kind wordt leerplichtig op de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin het kind vijf jaar is geworden. Het is echter wel gebruikelijk dat de kinderen op/na hun vierde verjaardag op school komen.

Wij vragen u om nieuwe leerlingen graag zo tijdig mogelijk aan te melden. Na deze aanmelding neemt de leerkracht van de onderbouwgroep contact met u op. Dit gebeurt enkele weken voordat uw kind 4 wordt. Jonge kinderen kunnen voordat zij 4 jaar worden 4 dagdelen in de kleutergroep 'snuffelen' om alvast te wennen. Kinderen die in de eerste weken na de zomervakantie al 4 jaar worden mogen meteen na de zomervakantie al starten.

Kinderen die van een andere school afkomstig zijn, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, kunnen uiteraard door de ouders worden aangemeld. Ook ouders met een kinderen die een zorgbehoefte hebben kunnen hun kind aanmelden op school. We organiseren jaarlijks in november een Opendag voor ouders van nieuwe leerlingen en belangstellenden.

Aanmeldprocedure
1. Kennismakingsgesprek (intake) met de directeur en eventueel groepsleerkracht.
2. Aanmelding via inschrijving (inschrijfformulier).
3. Er wordt contact opgenomen met de vorige school of kinderopvang/peuterspeelzaal.
4. Eventueel kunnen we met nieuwe leerlingen die van een anders basisschool afkomstig zijn uitnodigen voor een intake. Er worden dan enkele activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen gedaan. Verder volgt een bestudering van het onderwijskundig rapport en, indien van toepassing, de bestudering van het zorgdossier
5. Bij aanmelding van leerlingen met een handicap moet een indicatiestelling van een regionaal expertisecentrum (REC) worden overlegd. Hierin staat welke handicap of stoornis de leerling heeft en wat dit betekent voor onderwijsdeelname.
6. Blijkt aan de hand van het genoemde bij 3, 4 of 5 dat de leerling geen specifieke zorg behoeft, dan wordt de leerling toegelaten en definitief ingeschreven. Blijkt aan de hand van het genoemde bij 3, 4 of 5 dat het om een zorgleerling gaat met een specifieke hulpvraag of hulpvragen, dan geldt het volgende:

* Er wordt nagegaan in welke mate de leerling hulp nodig heeft, hiervoor wordt relevante informatie verzameld en bestudeerd.
* Er wordt een inventarisatie gemaakt van de hulpvragen van het kind, welke worden beoordeeld in relatie met de visie en de mogelijkheden in brede zin van de school om een passend onderwijsaanbod te realiseren. Kortom, bij een leerling die veel zorg nodig heeft, wordt nagegaan óf en op welke wijze de school deze hulp kan bieden.

Besluitvorming is hierop gebaseerd 
1. In een gesprek met de ouders wordt het besluit besproken:
* Het kind wordt toegelaten. School en ouders maken afspraken over het onderwijs dat de leerling zal krijgen en de financiering.
* Het kind wordt voorlopig toegelaten. Is het niet duidelijk of de plaatsing succesvol zal zijn dan worden er afspraken gemaakt over een observatieperiode. De leerling blijft dan wel op de school van herkomst ingeschreven.
* Het kind wordt niet geplaatst. De school komt met een schriftelijke inhoudelijke onderbouwing waarom men van mening is dat het kind niet geplaatst kan worden.

Dit wordt tevens naar de inspectie verzonden
2. Er vindt een uitwisseling plaats van de wettelijke in- en uitschrijfformulieren tussen de scholen.
3. De leerplichtambtenaar krijgt bericht van de inschrijving.
4. Hier, maar ook in zijn algemeenheid, geldt, dat de school bepaalt in welke groep een kind wordt geplaatst.

(meer over dit onderwerp)

Per 1 augustus 2019 zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur voor CBS De Finne in Aldeboarn, omdat huidige directeur leiding gaat geven op een andere school van PCBO Leeuwarden e.o. 


Klik hier voor uitgebreide vacaturetekst directeur CBS De Finne in ALDEBOARN